Indeksirano v: SCIE - Science Citation Index Expanded, JCR – Journal Citation Reports / Science Edition, ICONDA - The international Construction database, GeoRef
Namen revije ACTA GEOTECHNICA SLOVENICA je objavljanje kakovostnih teoretičnih člankov z novih pomembnih področij geomehanike in geotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne in praktične vidike teh področij. Objavljeni so članki s področij: mehanika zemljin in kamnin, inženirska geologija, okoljska geotehnika, geosintetika, geotehnične konstrukcije, numerične in analitične metode, računalniško modeliranje, optimizacija geotehničnih konstrukcij, terenske in laboratorijske preiskave.
  • 1. članek B. Kovačič Določanje položaja točk na geološko nestabilnih tleh z geodetskim monitoringom Natančno ugotavljanje tektonskih pomikov je zelo pomembno za varnost ljudi, živali ter zgrajenih in naravnih objektov. Kadar ugotavljamo kratkoročne ali dolgoročne pomike moramo poznati pričakovane pomike, saj se na osnovi tega odločimo za metodo geodetskega monitoringa, ki je postala stalnica pri geotehničnih monitoringih ...
  • 2. članek J. Peng in drugi Eksperimentalna analiza železniškega nasipa hitre železnice, ki seka pod različnimi koti strme razpoke v tleh Križanja nasipov hitrih železnic (nasip HŽ) z zemeljskimi razpokami prestavljajo pogost inženirski problem. V prispevku je predstavljen niz eksperimentov, izvedenih v zmanjšanem merilu, s katerimi je raziskan vpliv različnih kotov križanja razpok v tleh z nasipom HŽ ...
  • 4. članek O. Sivrikaya in G. A. Yazıcı Dvo in trodimenzionalne analize učinka razmika med piloti povezanimi s temeljno blazino Izbira razmika med piloti je eden od pomembnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju pilotov povezanih s temeljno blazino. V prispevku so bili na podlagi numeričnih analiz s programskim orodjem PLAXIS, zasnovanim po metodi 2D in 3D končnih elementov, modelirani piloti povezani ...
  • 5. članek M. F. Ahlinhan in drugi Numerična analiza obnašanja posamičnega pilota velikega prereza za visoke vetrne turbine Kljub omejenim smernicam v praksi se posamični piloti zelo velikega premera pogosto uporabljajo za temeljenje vetrnih turbin na morju. V tej študiji so bile izvedene tridimenzionalne analize na osnovi končnih elementov (FE) za določitev statične nosilnosti posamičnega pilota, vgrajenega ...
  • 7. članek A. Cherif Taiba in drugi Vplivi zrnavosti na mobilizirani kot trenja v nestabilnem in stabilnem stanju mešanic peska in melja: eksperimentalni dokaz rispevek obravnava laboratorijsko študijo vpliva finih delcev nizke plastičnosti in karakteristik zrnavosti na kot trenja v nestabilnem in stabilnem stanju za mešanice peska in melja pri monotonih obtežnih pogojih. V ta namen smo izvedli niz kompresijskih ...

Vol. 16
ISSN 1854-0171

  • 3. članek F. E. Sánchez in drugi Napetostno deformacijski odziv modrih laporjev iz povodja Guadalquivirja (Španija) V članku je opisano geotehnično obnašanje modrih laporjev iz porečja reke Guadalquivir (južna Španija), ki so opredeljeni kot gline z visoko plastičnostjo in se obnašajo kot trdna prekonsolidirana glinasta zemljina. Obravnavani modri laporji so na splošno opredeljeni kot ...
  • 6. članek Y. Song in drugi Nosilnost posamičnega pilota v zasičeni glini pri dreniranih pogojih V predstavljeni študiji je bilo preučevano interakcijsko vedenje posamičnih, dolgih, bočno obteženih pilotov v zasičenih in dreniranih glinah. Piloti so bili izdelani iz votlih jeklenih cevi premera 114 mm, debeline 2,5 mm, razmerje med dolžino in premerom je bilo enako 35. Piloti ...